Metallikyltit

’Chlorodont’, k 23 cm, l 98 cm ja Eklandagatan’(MYYTY)