Pieni lasikulho

William Stenberg, Gullaskrufs glasbruk

Ring-sarja, suunniteltu 1933-39.